People

Organizers:

Yiren Liu(yirenl2@illinois.edu)

Lan Li (lanl2@illinois.edu)

Liri Fang(lirif2@illinois.edu)

CFG Faculty:

Inkyung Choi
Timothy Cole
Dave Dubin
Halil Kilicoglu
Bertram Ludäscher
Allen Renear
Jodi Schneider
Karen Wickett

CFG Students:

Michael Gryk
Yingjun Guan
Linh Hoang
Jacob Jett
Liri Fang
Lan Li
Gaozheng Liu
Santiago Nunez-Corrales
Yiren Liu

CFG Alumni:

Jessica Cheng (Previous Organizer)
Jingzhu Wei (visiting scholar)