Committees

Program Co-chairs

 • Annie Qu (UIUC)
 • Cynthia Rudin (Duke)

Local-Organizing Committee

 • Tian Zheng (Columbia) (co-chair)
 • Ying Wei (Columbia) (co-chair)
 • Shuang Wang (Columbia)
 • Zhezhen Jin (Columbia)
 • Christian Mueller (Simons Foundation)
 • Todd Ogden (Columbia)
 • Gen Li (Columbia)

Scientific Committee

 • Annie Qu (UIUC)
 • Cynthia Rudin (Duke)
 • Genevera Allen (Rice)
 • David Banks (UNC)
 • Jacob Bien (Cornell)
 • Howard Bondell (U. of Melbourne)
 • DuBois Bowman (Columbia)
 • Aurore Delaigle (U. of Melbourne)
 • Dick De Veaux (Williams College)
 • Xuming He (U of Michigan)
 • Eric Laber (NC State)
 • Regina Liu (Rutgers)
 • Yufeng Liu (UNC)
 • David Madigan (Columbia)
 • Naveen Narisetty (UIUC)
 • Hernando Ombao (King Abdullah U)
 • Richard Samworth (U of Cambridge)
 • Xiaotong Shen (U of Minnesota)
 • Jeff Simonoff (NYU)
 • Ryan Tibshirani (CMU)
 • Ingrid Van Keilegom (KU Leuven)
 • Junhui Wang (Citi U of HK)
 • Yichao Wu (NC State)
 • Ming Yuan (U of Wisconsin)
 • Cun-Hui Zhang (Rutgers)
 • Heping Zhang (Yale)
 • Hongtu Zhu (MD Anderson)
 • Ji Zhu (U of Michigan)