Video as a Sensor

Fall 2017 IGL team on Video as a Sensor. From left to right: Ramakrishnan Narayanan, YiChia Huang, Deborshi Goswami, Jianfeng Xia, Yuxuan Ren, Tanushree Nori, Mayank Kathuria, Kyle Begovich, Lucas Gong, Yanbing Wang, Fangyu Wu, Dingyang Chen, Dongjun Seung